معجزه‌ها با باد رفته‌اند …

Naghmehsara (537)

 

معجزه‌ها با باد رفته‌اند …

و چشمانی که چشم مرا گرفت …

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند …

و پشت پنجره چقدر نیامد …

آنکه قرار بود …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۷ دیدگاه

تقصیر از من است …

Naghmehsara (535)

 
تقصیر از من است …

آن زمان که گفتی …

قول بده همیشه کنارم بمانی …

یادم رفت بپرسم …

کنار خودت یا خاطره هایت؟؟؟!!…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

روزی میــرسد …

Naghmehsara (531)

 

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۴ دیدگاه

کاش باران بگیرد …

Naghmehsara (530)
کاش باران بگیرد …

کاش باران بگیرد و شیشه بخار کند …

و من همه ی دلتنگیهایم را رویش “ها” کنم …

و با گوشه ی آستینم همه را یکباره پاک کنم …

و خلاص …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم …

Naghmehsara (520)

 

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم …

پر از لحظه های سیاه ، لحظه های داغ و پرالتهاب بی قراری ،

دلتنگی افسرده ، خاموشی ، سکوت ، اشک ، سوختن …. چیزی نیافتم .

نفرین به بودن وقتی با درد همراه است…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۳ دیدگاه

بچـــه کـــه بـــاشی …

Naghmehsara (518)

 

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶۸ دیدگاه

شهـــامــت مــی خواهــد …

Naghmehsara (517)

 
شهـــامــت مــی خواهــد …

ســـــرد بــاشــی …

و گــرم لبخنــد بزنـــی ..!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۷ دیدگاه

انصـــاف نبـــود …

Naghmehsara (516)

انصـــاف نبـــود …

رفــتنت با خــودت بـاشــد ،

فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳۶ دیدگاه