هنجار

داغونی ام از آنجا شروع شد که فهمیدم ...  از میان این همه "بود"من در آرزوی یکی ام که " نبود "

هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از…

جان بی گناهی باشد..

چه باژ باشد و چه غیر آن…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ موضوع: سخنان پند آموز دیدگاه ها: یک دیدگاه