حواست به من نیست …

Naghmehsara (515)

 

این روزها اصلا حواست به من نیست …

دیگر خبری از من نمی گیری …

اما با این حال درکت می کنم ،

با “او” بودن تمام وقتت را گرفته است !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳ دیدگاه

هوا سرد نیست …

Naghmehsara (529)

 

نــــــــــــه …
هوا سرد نیست …
سرمای کلامت، دیوانه ام میکند …
بی رحم !
شوق نگاهم را ندیدی؟
تمام من به شوق دیدنت، پر میکشید …
ولی …
همان نگاه بی تفاوتتــــــــ …
برای زمین گیر شدنم کافی بـــــــــــــود …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

کمـــی بــرمـن بتـــاب …

Naghmehsara (524)

 

کمـــی بــرمـن بتـــاب …

روزهــــای ســردیســـت …

و دوســـت داشـــتنت دارد در مــن یــخ میــزند !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

از خـودش خـوش قــول تــر اســت …

Naghmehsara (521)

 

خیلــی از خـودش خـوش قــول تــر اســت …

خیــالـــش را مــی گـــویــــم …

کـه یک عمـر اسـت زودتـر ازخـودش آمـده …

سـر قـرارمـان !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

حــرفت که می شــود …

Naghmehsara (568)

 

حــرفت که می شــود …

بـا خنــده می گــویم :

یـادش بخــیر ، فرامـوشــش کـردم …

امــا نمــی داننــد هنــوز هــم …

کســی اشتبــاه تمــاس می گیــرد سست میشـوم که نکنـد تـو باشـی !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۰ دیدگاه

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!

Naghmehsara (555)

 

هیچ گـاه فکــر نمی کـردم فاصـله بینمــان آنقــدر زیـاد شـود کـه …

تـو بی خـــیـال زنـدگی کنــی …

و مــن با خیــالـت ،

بـی خیــال زندگــی شــوم !!!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

قصه ی من و تو …

Naghmehsara (510)

 

قصه ی من و تو …

قصه ی آسمان و زمین اســـــت …

هیچ وقـــــت به هم نمـــی رسیم …

مگر قیامــــتی به پا شود …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

چشــــم هایـم را می بنــدم …

Naghmehsara (528)

 

چشــــم هایـم را می بنــدم …

گــوش هایــم را می گیــرم …

زبـانـــم را گـاز می گیـــرم …

وقتی حـریف افکــارم نمی شـــوم …

چه درد ناک است فهمیـــدن …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه