بیهوده ورق می خورنــــــــد …

Naghmehsara (574)

 

بیهوده ورق می خورنــــــــد …

تقویـــــــــم هــــای جهــــــــــان ؛

روزهــــای من …

همه یک روزند …

شنبــــه هایی که فقـــط پیشوندشــــــان عوض می شـــــود …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۶ دیدگاه

مـــــن برایِ تــــو می نویسم …

Naghmehsara (541)

 

کلمات هم شده اند بازیچـــه مـــــــــــن و تـــــــــــو !

مـــــن برایِ تــــو می نویسم …

تـــــــو برایِ او مـــی خوانی !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

تـــو دور میــشوی …

Naghmehsara (536)

 

تـــو دور میــشوی …

مــن در همیــن دور می مــانم …

پشیمـــان که شـــدی …

بــرنگــرد !

لاشـــه ی یـک دل که دیــدن نــدارد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

به جـــای ساعت …

Naghmehsara (545)

 

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه

ورق ورق کن …

Naghmehsara (500)

 

ورق ورق کن …

“خـاطـــرات” خاک گـرفتـه را …

شـاید غبـارش …

“احسـاسـت” را به سـرفه بیـندازد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۱۲ دیدگاه

مــدیـون میمــانم …

Naghmehsara (67)

 

هـمـه بـدی هایـــم را هــم کـه صــافــ کـنـم …

بــه ” دل خــود ” مــدیـون میمــانم …

بــرای تمـام …

“دلــم میخواســـت” های …

بی جواب مــانـده اش !!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۸ دیدگاه

حـرف تــازه ای نـدارم …

Naghmehsara (534)

 

حـرف تــازه ای نـدارم …

فقـط ….

خـزان در راه اسـت …

کلاه بگـذار ســر خـاطــراتی که یـخ زده اند ،

شـاید یـادت بیـافتد …

جیب هـایت را …

وقتـی دست هـایم مهمـانشـان بـودنـد …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

در پیش چشــم همـه …

Naghmehsara (526)

 

در پیش چشــم همـه …

برای مـن دسـت نیـافتنـی بـودی …

حـرفـی نیسـت …

امـا بی انصـاف …

لااقـل در پیـش چشـم مـن …

بـرای همـه دم دستـی نبـاش …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه