بچـــه کـــه بـــاشی …

Naghmehsara (518)

 

بچـــه کـــه بـــاشی …

از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …

مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،

بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …

از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۶۸ دیدگاه

شهـــامــت مــی خواهــد …

Naghmehsara (517)

 
شهـــامــت مــی خواهــد …

ســـــرد بــاشــی …

و گــرم لبخنــد بزنـــی ..!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۷ دیدگاه

انصـــاف نبـــود …

Naghmehsara (516)

انصـــاف نبـــود …

رفــتنت با خــودت بـاشــد ،

فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳۶ دیدگاه

لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

Naghmehsara (514)

 
لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۹ دیدگاه

بــاران کــه میزنــد …

Naghmehsara (519)

 

میگوینــد: بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خــاک “ بلنــد می شــود …

امــا …

اینجــا بــاران کــه میزنــد …

بــوی ” خاطــره ” بلنــد میشــود …!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۳۸ دیدگاه

حالا یقین دارم …

Naghmehsara (548)

 

شک کرده بـودم کسی بین ماست !

حالا یقین دارم “مـن” بین دو نفر بودم !

چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۵ دیدگاه

من خوبـــــــم..!

Naghmehsara (532)

من خوبـــــــم..!

عاشق نیستم..

فقط گاهـــی به یادش که می افتم،

دلم تنگــــ میشود…

این که عــــشق نیست…

هســــــــت…؟

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۷ دیدگاه

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

Naghmehsara (582)

 

شـــاید برایت عجیب ســت این همه آرامشـــم !

خــودمـــانی بگویــم ؛ …

به آخر که برسی ، دیگر فقط نـــگاه میکنــی . . .

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲۰ دیدگاه
12