بیــن خــودمـان باشــد …

naghmehsara.ir (29)

 

برایم کــَـف زدند ، در آغوشـَـم گرفتند …

تایید و تشویقــَـم کردند ..

که آخــر فرامــ.ــوشت کــردم …

دیگر تا ابـ.َـد بر لـَـبانم لبخنــدی تــَـصنعـی مهمـان است …

اما بیــن خــودمـان باشــد …

هنــوز تنهــ.ــا عزیزم تــــو هسـتــی

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۵ دیدگاه

بگو حلالم کند …

naghmehsara.ir (12)

 

من از تو هیچ نمی خوآهم …

فقط . . .

فقط به کـسی که عاشقانه دوسـتـت دارد بگو حلالم کند اگـر هنـوز شـب ها با یاد تو می خوابم…

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

چه خوب میشه …

naghmehsara.ir (13)

 

چه خوب میشه روزی که بیای منو در آغوش بگیری …

بخوام گله کنم بگی هیس …

دیگه هیچی نگو …

بگی همه کابوس ها تموم شد از حالا من و تو تا ابد با همیم تا ابد ..

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: یک دیدگاه

من همانم …

naghmehsara.ir (17)

 

تــــو مقصـــری؛

اگر مــــن دیگر”مــــن ســابــق”نیستم!

پس؛ مـــن را به “مـــن نـــبودن” محــکوم نکن..

مـــن؛ همـــانم که درگیــــر عشــــقـــش بودی!

یـــادت نمی آیـــد؟!

مــــن همـــــانم؛ حتـــــی اگر این روزها بوی بی تفـــــاوتـــی بدهم

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۲ دیدگاه

روبـراهـى

naghmehsara.ir (14)

 

گـاهـى …

دلـت”بـه راه” نیسـت !!

ولـى سـر بـه راهـى …

خـودت را میـزنـى بـه “آن راه” و میـروى …

و همـه ، چـه خـوش بـاورانـه فکـر میکننـد …

کـه تــــو … “روبـراهـى”….!

نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ موضوع: جملات عاشقانه دیدگاه ها: ۴ دیدگاه